Changwon Yoo / Log normalization

Normalizes log scores